close
Navigation
Currency:

תקנון ותנאי השימוש באתר Vit2Go

תקנון ותנאי השימוש באתר וחנות מקוונת " VIT2GO"

 

א.  כללי

 1. אתר " VIT2GO" (להלן - "האתר") הינו חנות וירטואלית לשיווק מוצרים שונים בתחום הרוקחות הטבעית, קוסמטיקה וטיפוח הגוף.
 2. האתר מופעל על ידי נעמאן ריזק (להלן – "המשווק").
 3. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
 4. השימוש באתר לרבות רכישת מוצרים באמצעותו מותנים בקבלת התנאים המעוגנים בתקנון זו על כל הוראותיו ומבטאים הסכמה מצדך לכל תנאיו.
 5. התקנון מהווה חוזה מחייב להתקשרות בין הרוכש לבין המשווק.

 

ב.  תנאי השימוש באתר

 1. המוצרים מוצעים לרוכשים פוטנציאליים שהגיעו לגיל 18 ומעלה, בעלי כרטיס אשראי תקף בלבד או שיש להם הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס אשראי.
 2. המזמין/הרוכש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או למטרה שונה מהמטרה בתקנון זה.
 3. המזמין/הרוכש מתחייב למלא אחר כל התנאים הכלולים בתקנון זה ובתנאי השימוש האחרים באתר ולשפות את המשווק או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש.
 4. המשווק יהיה רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת ואף להחליט על סגירת האתר וללא צורך בהודעה מראש.

 

ג.  מדיניות רכישת מוצרים ומחירים

 1. באתר משווקים מוצרים שונים בתחום הרוקחות הטבעית וטיפוח גוף לרבות תוספי תזונה ומוצרי קוסמטיקה. ליד כל מוצר מפורט שמו, מחירו, ייעודו ובחלק מהמוצרים גם הרכבו, וכן מחיר המשלוח שיש להוסיף לסל הקניות.
 2. התמורה בגין המוצרים שהזמין הרוכש תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוזנו על ידי הרוכש במסגרת תהליך ביצוע העסקה, בתשלום אחד או בתשלומים, הכל בהתאם למדיניות המשווק ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 3. כל הרוכש מוצרים באמצעות האתר, הזמנתו תאושר רק אם נתקבל אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש והמוצר המבוקש נמצא במלאי.
 4. אישור ההזמנה ואישור התשלום על ידי חברות האשראי ישלחו באופן אוטומטי לכתובת הדוא"ל של המזמין.
 5. ככל שבוצעה עסקה באתר ומתברר כי המוצר חסר במלאי, יודיע המשווק לרוכש באמצעות הטלפון ו/או הדוא"ל ולא יחייב את כרטיס האשראי שלו. פיצוי לא יינתן במקרה זה.
 6. פרטי המזמין שהוזנו על ידו כחלק מתהליך ביצוע הרכישה ורישום הרכישה בשרתי האתר יהוו ראיה לעצם קיום העסקה ולנכונות הפרטים.
 7. יצויין היטב, כי הזנת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית והעושה מעשה כאמור, יחשוף את עצמו להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים.
 8. המוצרים שנרכשו באמצעות האתר יסופקו בתוך שבעה ימים וישלחו בדואר ישראל או על ידי חברות שילוח הפועלות בארץ. הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשווק ובכפוף לתנאים המאפשרים פעילות משלוח תקינה באמצעים שצוינו.
 9. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 10. המחירים באתר לרבות דמי המשלוח ותנאי התשלום ברכישה באמצעות האתר, יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשווק

 

ד.  אחריות המשווק

 1. התכנים המופיעים באתר ומפרטי המוצרים נועדו לספק מידע ואינם בגדר ייעוץ רפואי, חוות דעת רפואית מקצועית וגם אינם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה ובעלי מקצוע אחרים ומוסמכים בתחום.
 2. בכל מקרה של פריחת תופעות זרות ו/או חריגות אין להסתמך על התכנים שבאתר אלא להיוועץ מיד עם רופא מומחה ו/או לפנות מיד לקבלת טיפול בבית החולים הקרוב.
 3. התכנים באתר, כמקובל בתחומי הרפואה, הינם תלויי נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
 4. למשווק לא תהיה כל אחריות, כספית, נזיקית, או אחרת לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם לרוכש המסתמך על תכני האתר.
 5. המוצרים המשווקים באתר מסופקים על ידי יצרנים ויבואנים והם האחראים הבלעדיים לטיב מוצרים אלה. למשווק לא תהיה כל אחריות, כספית נזיקית או אחרת לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש במוצרים פרט להיותם בתוקף לשימוש ובמצב תקין.
 6. למשווק לא תהיה כל אחריות, כספית, נזיקית, או אחרת לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם לרוכש כתוצאה מאיחור במסירת ההזמנה, מלבד לערכו של המוצר כפי ששולם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 7. המשווק לא יהיה אחראי לטעות הנעשית על ידי המזמין בעת הזנת פרטיו האישיים, ושמורה למשווק הזכות לפסול את ההזמנה.
 8. המשווק לא יישא באחריות כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין למקרה שבו פרטי העסקה לא ייקלטו באתר ו/או לכל תקלה שיש בה כדי למנוע השלמת ביצוע העסקה באתר.

 

ה.  ביטול עסקה והחזר כספי

 1. ביטול עסקה ייעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, אשר קובעים, בן היתר, כי ניתן יהיה לבטל עסקה רק בתנאי שהמוצר הוחזר למשווק ללא פגע וללא פתיחה של אריזתו המקורית, תוך 14 ימים מקבלתם אצל הרוכש.
 2. יובהר ויצויין היטב, כי לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו.
 3. במידה והרוכש בוחר לבטל את העסקה רשאי המשווק לגבות ממנו דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 4. ככל שהמוצר כבר נשלח לרוכש, חלה על הרוכש את החובה להחזיר למשווק את המוצר כשהוא תקין. ההוצאות הכרוכות בהחזרת המוצר למשווק (דמי משלוח) והבטחת הגעתו למשווק יחולו על הרוכש.
 5. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת שצוינה בתהליך רכישת המוצר.

 

ו.  אבטחת מידע אישי ונתוני אשראי

 1. הנתונים האישיים של הלקוחות שבאתר נשמרים במחשבי המשווק ומשמשים להפעלה תקינה של האתר ולשמירת הקשר עם הרוכשים.
 2. המשווק מתחייב שלא לעשות כל שימוש אחר בנתונים האישיים של הלקוחות.
 3. יצויין, כי פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים אצל המשווק, וכי תהליך הרכישה באמצעות כרטיס האשראי מאובטח ומוצפן בין שרת האתר לבין חברות האשראי, הכל לפי דרישות חברות האשראי ובהתאם לתקנים המקובלים בסוג רכישות אלה.
 4. למשווק לא תהיה כל אחריות, כספית, נזיקית, פלילית או אחרת לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש או לצד שלישי שיגרמו כתוצאה מאובדן או שימוש לרעה של מידע אישי ו/או מידע הנוגע לכרטיסי אשראי הנובעים מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתו.

 

ז.  שירות לקוחות

 1. לבירורים שונים ומידע נוסף ניתן לפנות למשווק באמצעות דואר אלקטרוני: store@vit2go.com , או באמצעות טלפון שמספרו: 0524-770-100, בימים ב'-ו בין השעות 10:00-18:00 וביום שבת בין השעות 10:00-14:00.
 2. כל הזכויות באתר זה ותכניו, לרבות המידע המוצג באתר, לרבות התמונות, תיאור המוצרים, מאגר הלקוחות, עיצוב האתר וכל חומר אחר הכלולים באתר, שייכים למשווק ושמורות לו, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

הרשמה לחדשות ועדכונים

 RateBanner